Kommunikasjonssystem 27 BTS

Format: 50x50x130 cm
Materialer: Porselen
Status: Solgt

Kommunikasjonssystem 27 BTS